• ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าววิจัย
  • ปฏิทินกิจกรรม
  • KU Krabi news

ศูนย์วิทยบริการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดกระบี่ ร่วมจัดนิทรรศการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่ ณ บ้านร่าหมาด ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
ศูนย์วิทยบริการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดกระบี่ จัดอบรมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรแบบครบวงจร เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพคุณภาพชีวิตชุมชนในพื้นที่ชายฝั่งทะเล จังหวัดกระบี่
ศูนย์วิทยบริการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดกระบี่ จัดอบรมการปลุกผักปลอดสารพิษและการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ
ศูนย์วิทยบริการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดกระบี่ จัดนิทรรศการในงานจังหวัดเคลื่อนที่ วันที่ 30 เมษายน 2557 ณ โรงเรียนบ้านบางเจริญ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
เจ้าหน้าที่จากสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยบริการฯ
ศูนย์วิทยบริการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดกระบี่ จัดอบรมความรู้การเพาะเห็ดเศรษฐกิจและเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์วิทยบริการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดกระบี่ จัดนิทรรศการในงานจังหวัดเคลื่อนที่ วันที่ 20 มีนาคม 2557 ณ โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์
ศูนย์วิทยบริการ ม. เกษตรศาสตร์ จ. กระบี่ จัดสัมมนา "แนวคิดทิศทางการพัฒนาเมืองกระบี่สู่เมืองคุณภาพปี 2026"
นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 เข้าอบรมความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์วิทยบริการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดกระบี่ อบรมหลักสูตรการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเรียนรู้ให้กับนักเรียน
คลินิกเทคโนโลยี ศูนย์วิทยบริการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดกระบี่ ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อสรรหาสมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.)
คณะกรรมการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยอันดามัน จังหวัดกระบี่ ประชุมปรึกษาหารือ
ผู้แทนจาก กฟผ. และนักวิจัยจากศูนย์ฯ ม. เกษตรศาสตร์ จังหวัดกระบี่ ลงพื้นที่ติดตามโครงการวิจัย
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์
เปิดโครงการสร้างสรรค์ฟาร์มตัวอย่าง
จัดนิทรรศการ จังหวัดเคลื่อนที่ ณ อำเภอเขาพนม จ. กระบี่
จัดนิทรรศการ จังหวัดเคลื่อนที่ ณ อำเภอเกาะลันตา จ. กระบี่
จัดนิทรรศการ จังหวัดเคลื่อนที่ ณ อำเภอคลองท่อม จ. กระบี่
จัดนิทรรศการ จังหวัดเคลื่อนที่ ณ อำเภอลำทับ จ. กระบี่
งานวันสิ่งแวดล้อมโลก
นักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนเยี่ยมศูนย์วิทยบริการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดกระบี่
ศูนย์วิทยบริการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดกระบี่ ร่วมจัดนิทรรศการงานกระบี่วิชาการ
ศูนย์วิทยบริการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดกระบี่ ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีจัดอบรมเพื่อสรรหาอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) ในจังหวัดกระบี่
คลินิกเทคโนโลยี ศูนย์วิทยบริการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จังหวัดกระบี่ จัดอบรมหลัก สูตรการเพาะเห็ดเบื้องต้น